Fundacja GAP

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej została powołana do życia w 2005r. przez grono pracowników Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Misją Fundacji jest profesjonalne opracowywanie i oferowanie innowacyjnych rozwiązań gwarantujących rozwój Interesariuszy oraz społeczności GAP. We współpracy z instytucjami zewnętrznymi Fundacja organizuje bądź współorganizuje różnego rodzaju przedsięwzięcia – o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym – z obszaru ekonomii społecznej, rynku pracy, gospodarki i finansów, zarządzania publicznego, polityki innowacji i innych dziedzin, które silnie oddziałują na kształtowanie się trendów rozwoju gospodarczego tak w skali lokalnej, jak i ponadregionalnej. Silna pozycja w środowisku naukowym i eksperckim zapewnia Fundacji potencjał pozwalający na organizację: konferencji naukowych, seminariów, debat, sympozjów, targów, szkoleń czy warsztatów.

Fundacja jest wydawcą licznych publikacji naukowych, popularnonaukowych (ponad 20 tytułów), a także inicjatorem i organizatorem przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, takich jak np.: koncerty, spektakle, wernisaże, wystawy, wydawnictwa fonograficzne. Projekty Fundacji kierowane są do podmiotów komercyjnych, instytucji publicznych, administracji rządowej i samorządowej, uczelni wyższych oraz organizacji pozarządowych.

Dzięki tym wszystkim działaniom status Fundacji jest wśród lokalnej społeczności ugruntowany, a rozpoznawalność w skali całego kraju ciągle rośnie.